Main menu

Digitalno potrdilo in pooblaščanje

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel.

Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR zavezani k davčnem potrjevanju računov bodo potrebovali namensko digitalno potrdilo pred začetkom gotovinskega poslovanja, saj bodo le z uporabo namenskega digitalnega potrdila lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih.

Pooblastilo

Če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje preko eDavkov, je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila.

Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila

1. Od 15. 11. 2015 dalje bodo lahko zavezanci prek portala eDavki vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval DPR-PridobitevDP.

2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.

3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še ni).

4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.

5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno.

Navodila za prevzem namenskega digitalnega potrdila

Obrazec pooblastila za pridobitev in preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov

Vzorec izpolnjenega obrazca

Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki

Podatki o poslovnih prostorih

Podatki o poslovnih prostorih za namene ZDavPR se ne bodo pošiljali preko e-Davkov. Zavezanci, ki bodo pri izdaji računov uporabljali svojo programsko opremo, bodo podatke o poslovnih prostorih praviloma posredovali preko svoje programske opreme. Drugače pa bodo zavezanci podatke o poslovnih prostorih lahko posredovali preko aplikacije »MINI BLAGAJNA«, ki bo od decembra 2015 dalje dostopna na spletni strani Finančne uprave.

Preko e-Davkov se bodo samo pridobivala (in preklicevala) namenska digitalna potrdila in nič drugega.

Zavezanec mora sporočiti podatke o poslovnih prostorih za vsak posamezen poslovni prostor zavezanca, v katerem izdaja račune. Podatke bo podpisal z namenskim digitalnim potrdilom in jih poslal davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve računa.

Podatki o poslovnih prostorih za namene izvajanja postopka potrjevanja računov bodo morali vsebovati naslednje podatke:

 • davčno številko zavezanca,
 • oznako poslovnega prostora zavezanca,
 • identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
 • naslov poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
 • vrsto poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru,
 • podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov in
 • datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo

Podatke o poslovnih prostorih bo treba na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni prostor. V primeru spremembe podatkov o poslovnem prostoru bo treba po enakem postopku poslati spremenjene podatke o poslovnih prostorih. Zavezanec bo moral davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov o poslovnih prostorih za posamezni poslovni prostor. Zavezanec bo moral tudi spremembe podatkov sporočiti pred začetkom uporabe spremenjenih podatkov na enak način, kot v primeru prvega sporočanja. Zavezanec bo o poslovnih prostorih davčnemu organu sporočiti tudi dejstvo, da je posamezen poslovni prostor zaprl.

Zavezanec bo moral vsakemu poslovnemu prostoru, v katerem izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, z internim aktom dodeliti oznako poslovnega prostora, ki je sestavni del številke računa. Predpisati bo moral pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom. Interni akt mora sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Interni akt bo moral predložiti v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

Postopek sporočanja podatkov o poslovnih prostorih:

Zavezanec bo moral podatke podpisati z namenskim digitalnim potrdilom in jih poslati davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve računa.

Davčni organ bo preveril, če so poslani vsi predpisani podatki o poslovnem prostoru in če so podatki podpisani z namenskim digitalnim potrdilom.

 • če bosta izpolnjena oba pogoja, bo zavezancu poslal potrdilo o prejemu podatkov prek vzpostavljene elektronske povezave.
 • če kateri od obeh pogojev ne bo izpolnjen, bo davčni organ zavezancu nemudoma poslal sporočilo o zavrnitvi sprejema podatkov prek vzpostavljene elektronske povezave. V sporočilu bo navedena napaka, do katere je prišlo pri obdelavi podatkov. Takoj, ko bo zavezanec odpravil napako, bo moral davčnemu organu ponovno poslati podatke o poslovnih prostorih v potrditev. Štelo se bo, da je zavezanec poslal podatke o poslovnih prostorih, ko bo od davčnega organa prejel potrdilo o prejemu podatkov.

S Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov so predpisane: vrste poslovnih prostorov zavezanca, vsebina in oblika sporočila za pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih ter protokoli in varnostni mehanizmi za izmenjavo podatkov, model uporabe, pri katerem se za pošiljanje in podpisovanje sporočil uporablja centralni informacijski sistem zavezanca, model uporabe, pri katerem se pošiljanje in podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na elektronskih napravah za izdajo računov, standardna sporočila o napakah in protokoli postopkov v primeru napak.

Oznaka poslovnega prostora

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, določi zavezanec sam, pri čemer

 • je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,
 • mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in
 • mora biti enkratna na nivoju zavezanca.

Pri identifikacijski oznaki nepremičnine se vpiše identifikacijska oznaka stavbe oziroma dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kot je določena v registru nepremičnin. Oznaka se vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe, ki se vpisujejo ločeno.

Če zavezancu niso znani identifikacijski podatki o nepremičnini, le-te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije - GURS

Javni pogled v nepremičnine: Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Za nepremični poslovni prostor se v sporočilu o posredovanju podatkov vpiše tudi naslov poslovnega prostora. Naslov sestavljajo ulica in hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, pošta in poštna številka.

Primeri internih aktov

FURS MINI BLAGAJNA - brezplačna aplikacija na e-davkih

Za tiste, ki izdajo sorazmerno majhno število računov in nimajo posebnih zahtev, bo na spletnem portalu eDavki na voljo brezplačna aplikacija za izdajo računov. Za izdajanje računov z uporabo te aplikacije bodo zavezanci potrebovali računalnik, internetno povezavo, digitalno potrdilo in brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne.

Uporaba aplikacije ne bo omejena le na male zavezance. Odločitev o uporabi bo na strani zavezancev. Aplikacijo bodo lahko uporabljali tudi večji zavezanci, če bodo presodili, da zadostuje njihovim potrebam.

Ali bodo namensko digitalno potrdilo potrebovali zavezanci, ki bodo za izdajo računov uporabljali aplikacijo FURS - »mini blagajno« in zavezanci, ki bodo za izdajo računov uporabljali vezano knjigo računov?

Da. Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR zavezani k davčnem potrjevanju računov bodo potrebovali namensko digitalno potrdilo pred začetkom gotovinskega poslovanja, saj bodo le z uporabo namenskega digitalnega potrdila lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih.

Obvestilo o obveznosti izdaje in prejema računa

Z namenom ozaveščanja in informiranja kupcev o pomenu izdajanja računov ter ustreznega evidentiranja doseženega prometa, plačevanja davkov in zmanjševanja obsega neizdajanja računov zavezancev je določeno, da mora zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov ali na drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve tega kupcu ter o obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. Kršitev je za zavezanca davčni prekršek.

Vzorec: Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun

Za nepremičen poslovni prostor je predpisana velikost obvestila najmanj v formatu A5 (148 x 210 mm), za premičen poslovni prostor pa najmanj v formatu A7 (74 x 105 mm).Tiskovina mora biti barvna.

Obvestila v različnih formatih pdf (A7, A6, A5, A4, A3) in v vektorski obliki so objavljena na spletni strani FURS, s katere si jih lahko zavezanci natisnejo. Tiskovina mora biti barvna. Zakonodaja sicer ne predvideva nalepk, panojev ali drugih oblik tiskovine, vendar je njihova uporaba vseeno možna. Zavezanci se o tem, ali bodo razobesili obvestilo v obliki nalepke, plakata ipd., ali pa bodo obvestilo zgolj natisnili s spletne strani FURS, odločijo sami.

Prehodno obdobje

Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo

 • elektronske naprave za izdajo računov ter
 • vezane knjige računov.

Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov. Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov.

Oznaka fizične osebe, ki izda račun

Oznaka fizične osebe je eden od podatkov, ki ga bo moral zavezanec posredovati na FURS v okviru postopka davčnega potrjevanja računov. Zavezanec bo moral povezati oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave z davčno številko te osebe.

Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki je določena kot obvezen podatek na računu za namene postopka potrjevanja računov, je lahko katera koli oznaka, kakor jo opredeli davčni zavezanec za te namene. Pomembno je, da je ta oznaka povezana z davčno številko te osebe, ki jo mora poslati davčnemu organu kot podatek o računu v postopku potrditve računa, sama davčna številka pa na računu ne bo izkazana.

Kopija računa

ZDavPR določa, da v primeru, ko kupec zahteva od zavezanca izdajo kopije računa, mora zavezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije. Kopija računa mora biti enaka originalu.

Kontakti za vprašanja

Vsebinska vprašanja se posredujejo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Tehnična vprašanja se posredujejo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pomoč pri namestitvi namenskih digitalnih potrdil za davčne blagajne: na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00.

Telefonske številke za dodatna pojasnila o davčnih blagajnah
T: (07) 816 2992
T: (02) 872 3022
T: (03) 564 2170
T: (02) 748 2312
T: (01) 893 9118
T: (01) 369 3744
T: (01) 369 3851
T: (03) 422 3347
T: (05) 610 8062
T: (04) 202 7300 izbirna 3,1
T: (02) 530 3258
T: (07) 371 9661
T: (01) 583 0221

Vir: FURS in Simple Shop

FacebookG+Twitter